Vi leverer sterke tilhengere med ekstra lang levetid
Sammen med deg settes tilhengerne sammen etter dine ønsker
Når vi ser på situasjonen din, anbefaler vi den riktige løsningen

Vilkår og betingelser

Innholdsfortegnelse:

Artikkel 1 – Definisjoner
Artikkel 2 – Entreprenørens identitet
Artikkel 3 – Anvendelse
Artikkel 4 – Tilbudet
Artikkel 5 – Avtalen
Artikkel 6 – Angrerett
Artikkel 7 – Forbrukerens forpliktelser i angrefristen
Artikkel 8 – Utøvelse av angreretten av forbrukeren og kostnader forbundet med dette
Artikkel 9 – Gründerens forpliktelser ved tilbaketrekking
Artikkel 10 – Utelukkelsesrett til angrerett
Artikkel 11 – Prisen
Artikkel 12 – Samsvar og ekstra garanti
Artikkel 13 – Levering og ytelse
Artikkel 14 – Varighetstransaksjoner: varighet, kansellering og fornyelse
Artikkel 15 – Betaling
Artikkel 16 – Klagebehandling
Artikkel 17 – Tvister
Artikkel 18 – Ytterligere eller avvikende bestemmelser

Artikkel 1 – Definisjoner
I disse vilkårene:
1. Tilleggsavtale: en avtale der forbrukeren erverver produkter, digitalt innhold og/eller tjenester i forbindelse med en fjernavtale og disse varene, det digitale innholdet og/eller tjenestene leveres av entreprenøren eller av en tredjepart på grunnlag av en avtale mellom den tredjeparten og gründeren;
2. Refleksjonstid: perioden forbrukeren kan benytte seg av sin angrerett innen;
3. Forbruker: den fysiske personen som ikke handler for formål knyttet til sin handel, virksomhet, håndverk eller yrke;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitalt innhold: data produsert og levert i digital form;
6. Kontinuerlig ytelseskontrakt: en avtale som strekker seg til regelmessig levering av varer, tjenester og/eller digitalt innhold i en viss periode;
7. Slitesterk databærer: ethvert verktøy – inkludert e-post – som gjør det mulig for forbrukeren eller entreprenøren å lagre informasjon som er adressert til ham personlig på en måte som letter fremtidig konsultasjon eller bruk i en periode som er skreddersydd for formålet med informasjonen, og som tillater uendret reproduksjon av den lagrede informasjonen;
8. Angrerett: forbrukerens mulighet til å frafalle fjernkontrakten innen angrefristen;
9. Entreprenør: den fysiske eller juridiske personen som tilbyr produkter, (tilgang til) digitalt innhold og/eller tjenester til forbrukere på avstand;
10. Avstandsavtale: en avtale som er inngått mellom entreprenøren og forbrukeren i sammenheng med et organisert system for fjernsalg av produkter, digitalt innhold og/eller tjenester, der det gjøres eksklusiv eller felles bruk av en eller flere teknikker for fjernkommunikasjon;
11. Modell for angrerettsskjema: det europeiske forbilde for angrerett som er inkludert i vedlegg I til disse vilkårene. Vedlegg I trenger ikke gjøres tilgjengelig dersom forbrukeren ikke har angrerett med hensyn til sin bestilling;
12. Teknikk for fjernkommunikasjon: midler som kan brukes til å inngå avtale, uten at forbruker og gründer trenger å møtes i samme rom samtidig.

Artikkel 2 – Entreprenørens identitet
Navn på gründer: STERK tilhengere
Fungerende under navnet: STERKE tilhengere

Forretningsadresse:
industrivei 25
4283 GX Giessen

Handelskammer 62372203

Telefonnummer: +31 (0) 85-9021833

E-postadresse: info@sterktrailers.com

 

Hvis aktiviteten til gründeren er underlagt et relevant lisensieringssystem: informasjonen om tilsynsmyndigheten.

Dersom entreprenøren utøver et regulert yrke:
– fagforeningen eller organisasjonen han er tilknyttet;
– yrkestittelen, stedet i EU eller Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet hvor den ble tildelt;
– en henvisning til yrkesreglene som gjelder i Nederland og instruksjoner hvor og hvordan disse yrkesreglene kan fås tilgang til.

Artikkel 3 – Anvendelse
1. Disse generelle vilkårene og betingelsene gjelder for hvert tilbud fra gründeren og for hver avstandsavtale som inngås mellom gründeren og forbrukeren.
2. Før fjernavtalen inngås, vil teksten til disse generelle vilkårene gjøres tilgjengelig for forbrukeren. Hvis dette ikke er rimelig mulig, før avstandsavtalen inngås, vil gründeren angi hvordan de generelle vilkårene og betingelsene kan sees på gründerens lokaler og at de vil bli sendt gratis så snart som mulig på forespørsel fra forbrukeren .
3. Dersom fjernavtalen inngås elektronisk, i strid med foregående ledd og før fjernavtalen inngås, kan teksten til disse generelle vilkårene gjøres tilgjengelig for forbrukeren elektronisk på en slik måte at de kan leses av forbruker.forbruker kan lagres på en enkel måte på en holdbar databærer. Dersom dette med rimelighet ikke er mulig, vil det før avstandsavtalen inngås, bli angitt hvor de generelle vilkårene kan inspiseres elektronisk og at de sendes gratis på forespørsel fra forbrukeren elektronisk eller på annen måte.
4. I tilfelle det gjelder spesifikke produkt- eller tjenestebetingelser i tillegg til disse generelle vilkårene, gjelder annet og tredje ledd tilsvarende, og ved motstridende vilkår kan forbrukeren alltid påberope seg gjeldende bestemmelse som er mest passende for ham. er gunstig.

Artikkel 4 – Tilbudet
1. Dersom et tilbud har begrenset gyldighetstid eller er underlagt vilkår, vil dette uttrykkelig fremgå av tilbudet.
2. Tilbudet inneholder en fullstendig og nøyaktig beskrivelse av produktene, det digitale innholdet og/eller tjenestene som tilbys. Beskrivelsen er tilstrekkelig detaljert til å muliggjøre en riktig vurdering av tilbudet fra forbrukerens side. Hvis gründeren bruker bilder, er disse en sann representasjon av produktene, tjenestene og/eller det digitale innholdet som tilbys. Åpenbare feil eller feil i tilbudet binder ikke gründeren.
3. Hvert tilbud inneholder slik informasjon at det er klart for forbrukeren hvilke rettigheter og plikter som er knyttet til aksept av tilbudet.

Artikkel 5 – Avtalen
1. Avtalen inngås, med forbehold om bestemmelsene i paragraf 4, i det øyeblikk forbrukeren aksepterer tilbudet og overholder de tilsvarende betingelsene.
2. Hvis forbrukeren har akseptert tilbudet elektronisk, vil gründeren umiddelbart bekrefte mottak av aksept av tilbudet elektronisk. Så lenge mottak av denne aksepten ikke er bekreftet av gründeren, kan forbrukeren oppløse avtalen.
3. Dersom avtalen inngås elektronisk, vil gründeren iverksette passende tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre elektronisk overføring av data og sikre et trygt nettmiljø. Hvis forbrukeren kan betale elektronisk, vil gründeren ta passende sikkerhetstiltak.
4. Innenfor juridiske rammer kan gründeren informere seg selv om forbrukeren kan oppfylle sine betalingsforpliktelser, samt alle de fakta og faktorer som er viktige for en ansvarlig inngåelse av fjernavtalen. Hvis entreprenøren på grunnlag av denne undersøkelsen har gode grunner til ikke å inngå avtalen, har han rett til å avslå en bestilling eller forespørsel med begrunnelse, eller å knytte spesielle vilkår til gjennomføringen.
5. Senest ved levering av produktet, tjenesten eller digitalt innhold vil gründeren sende følgende informasjon til forbrukeren, skriftlig eller på en slik måte at den kan lagres av forbrukeren på en tilgjengelig måte på en varig data transportør:
a. besøksadressen til entreprenørens etablering der forbrukeren kan gå med klager;
b. vilkårene for og måten forbrukeren kan benytte seg av angreretten under, eller en klar uttalelse om utelukkelse av angreretten;
c. informasjonen om garantier og eksisterende ettersalgsservice;
d. prisen inkludert alle avgifter for produktet, tjenesten eller digitalt innhold; der det er aktuelt, kostnadene ved levering; og betalingsmåten, leveringen eller oppfyllelsen av fjernkontrakten;
e. kravene til oppsigelse av avtalen dersom avtalen har en varighet på mer enn ett år eller er av ubestemt varighet;
f. hvis forbrukeren har angrerett, modellskjema for angrerett.
6. Ved langvarig transaksjon gjelder bestemmelsen i forrige ledd kun første levering.

Artikkel 6 – Angrerett
Etter produkter:
1. Forbrukeren kan uten begrunnelse oppløse en avtale om kjøp av et produkt i en angrefrist på minst 14 dager. Entreprenøren kan spørre forbrukeren om årsaken til tilbaketrekningen, men ikke forplikte ham til å oppgi årsaken(e).
2. Angrefristen nevnt i nr. 1 begynner dagen etter at forbrukeren, eller en tredjepart utpekt på forhånd av forbrukeren, som ikke er transportøren, har mottatt produktet, eller:
a. dersom forbrukeren har bestilt flere produkter i samme bestilling: dagen da forbrukeren, eller en tredjepart utpekt av ham, har mottatt det siste produktet. Entreprenøren kan, forutsatt at han tydelig har informert forbrukeren om dette før bestillingsprosessen, avslå en bestilling på flere produkter med ulik leveringstid.
b. dersom leveringen av et produkt består av flere forsendelser eller deler: dagen da forbrukeren, eller en tredjepart utpekt av ham, har mottatt den siste forsendelsen eller den siste delen;
c. ved avtaler om regelmessig levering av produkter i en viss periode: dagen da forbrukeren, eller en tredjepart utpekt av ham, har mottatt det første produktet.

For tjenester og digitalt innhold som ikke leveres på et håndgripelig medium:
3. Forbrukeren kan si opp en tjenesteavtale og en avtale om levering av digitalt innhold som ikke leveres på materialbærer i en minimumsperiode på 14 dager uten begrunnelse. Entreprenøren kan spørre forbrukeren om årsaken til tilbaketrekningen, men ikke forplikte ham til å oppgi årsaken(e).
4. Angrefristen nevnt i punkt 3 starter dagen etter avtaleinngåelsen.

Utvidet angrefrist for produkter, tjenester og digitalt innhold som ikke leveres på materialbærer dersom det ikke gis informasjon om angreretten:
5. Hvis gründeren ikke har gitt forbrukeren den lovpålagte informasjonen om angreretten eller modellskjemaet for angrerett, vil refleksjonsperioden utløpe tolv måneder etter slutten av den opprinnelige refleksjonsperioden bestemt i samsvar med de foregående paragrafene i denne artikkelen.
6. Hvis gründeren har gitt forbrukeren informasjonen nevnt i forrige avsnitt innen tolv måneder etter startdatoen for den opprinnelige angrefristen, vil angrefristen utløpe 14 dager etter dagen da forbrukeren mottok den informasjonen.

Artikkel 7 – Forbrukerens forpliktelser i angrefristen
1. I angrefristen vil forbrukeren håndtere produktet og emballasjen med forsiktighet. Han vil kun pakke ut eller bruke produktet i den grad det er nødvendig for å fastslå produktets art, egenskaper og funksjon. Utgangspunktet her er at forbrukeren kun kan håndtere og inspisere produktet slik han ville fått gjort i en butikk.
2. Forbrukeren er kun ansvarlig for verdiforringelse av produktet som er et resultat av en måte å håndtere produktet på som går utover det som er tillatt i punkt 1.
3. Forbrukeren er ikke ansvarlig for noen reduksjon i verdien av produktet dersom gründeren ikke har gitt ham all lovpålagt informasjon om angreretten før eller ved inngåelsen av avtalen.

Artikkel 8 – Utøvelse av angreretten av forbrukeren og kostnader forbundet med dette
1. Dersom forbrukeren benytter seg av sin angrerett, skal han melde dette til næringsdrivende innen angrefristen ved hjelp av mønsterangreskjemaet eller på annen utvetydig måte.
2. Så snart som mulig, men innen 14 dager fra dagen etter varselet nevnt i punkt 1, skal forbrukeren returnere produktet eller overlevere det til (en autorisert representant for) gründeren. Dette er ikke nødvendig hvis gründeren har tilbudt å hente produktet selv. Forbrukeren har uansett overholdt returfristen dersom han returnerer produktet før angrefristen er utløpt.
3. Forbrukeren returnerer produktet med alt tilbehør som er levert, hvis det er rimelig mulig i original tilstand og emballasje, og i samsvar med rimelige og klare instruksjoner gitt av gründeren.
4. Risikoen og bevisbyrden for riktig og rettidig utøvelse av angreretten ligger hos forbrukeren.
5. Forbrukeren bærer de direkte kostnadene ved å returnere produktet. Dersom entreprenøren ikke har meldt fra om at forbrukeren må bære disse kostnadene eller dersom entreprenøren angir at han skal dekke kostnadene selv, slipper forbrukeren å bære kostnadene for å returnere varene.
6. Dersom forbrukeren trekker seg etter først å uttrykkelig ha bedt om at ytelsen av tjenesten eller levering av gass, vann eller elektrisitet som ikke er klargjort for salg starter i et begrenset volum eller bestemt mengde i angrefristen, skal forbrukeren er gründeren et beløp som er proporsjonal med den delen av forpliktelsen som er oppfylt av gründeren på uttakstidspunktet, sammenlignet med full oppfyllelse av forpliktelsen.
7. Forbrukeren bærer ingen kostnader for utførelse av tjenester eller levering av vann, gass eller elektrisitet som ikke er klargjort for salg i et begrenset volum eller mengde, eller for levering av fjernvarme, dersom:
a. gründeren har ikke gitt forbrukeren den lovpålagte informasjonen om angreretten, refusjon av kostnader ved angrerett eller modellskjemaet for angrerett, eller;
b. forbrukeren har ikke uttrykkelig bedt om igangsetting av ytelsen av tjenesten eller levering av gass, vann, elektrisitet eller fjernvarme i angrefristen.
8. Forbrukeren bærer ingen kostnader for hel eller delvis levering av digitalt innhold som ikke leveres på et håndgripelig medium, hvis:
a. før levering har han ikke uttrykkelig samtykket til å starte oppfyllelsen av avtalen før utløpet av angrefristen;
b. han ikke har erkjent å miste sin angrerett ved å gi sitt samtykke; eller
c. gründeren har unnlatt å bekrefte denne uttalelsen fra forbrukeren.
9. Dersom forbrukeren benytter seg av sin angrerett, vil alle tilleggsavtaler bli oppløst ved lov.

 

Artikkel 9 – Gründerens forpliktelser ved tilbaketrekking
1. Hvis gründeren gjør varselet om tilbaketrekking fra forbrukeren elektronisk mulig, vil han umiddelbart sende en bekreftelse på mottak etter mottak av denne varslingen.
2. Entreprenøren vil refundere alle betalinger gjort av forbrukeren, inkludert eventuelle leveringskostnader belastet av gründeren for det returnerte produktet, umiddelbart men innen 14 dager etter dagen da forbrukeren varsler ham om tilbaketrekningen. Med mindre gründeren tilbyr å hente produktet selv, kan han vente med å betale tilbake til han har mottatt produktet eller til forbrukeren viser at han har returnert produktet, avhengig av hva som er først.
3. Entreprenøren bruker samme betalingsmåte som forbrukeren har brukt for refusjon, med mindre forbrukeren godtar en annen metode. Tilbakebetalingen er gratis for forbrukeren.
4. Dersom forbrukeren har valgt en dyrere leveringsmåte enn den billigste standardleveringen, slipper gründeren å dekke merkostnadene for den dyrere metoden.

Artikkel 10 – Utelukkelsesrett til angrerett
Entreprenøren kan ekskludere følgende produkter og tjenester fra angreretten, men kun dersom entreprenøren tydelig har angitt dette i tilbudet, i det minste i tide for inngåelse av avtalen:
1. Produkter eller tjenester hvis pris er gjenstand for svingninger i finansmarkedet som gründeren ikke har noen innflytelse over og som kan oppstå innen angrefristen;
2. Avtaler inngått under offentlig auksjon. Med offentlig auksjon menes en salgsmetode der produkter, digitalt innhold og/eller tjenester tilbys av entreprenøren til forbrukeren som er personlig tilstede eller gis mulighet til å være personlig tilstede på auksjonen, under tilsyn av en auksjonarius, og hvor den vellykkede budgiveren er forpliktet til å kjøpe produktene, digitalt innhold og/eller tjenester;
3. Tjenesteavtaler, etter full ytelse av tjenesten, men bare hvis:
a. ytelsen har begynt med uttrykkelig forhåndssamtykke fra forbrukeren; og
b. forbrukeren har erklært at han vil miste angreretten så snart gründeren har fullført avtalen;
4. Pakkereiser som nevnt i artikkel 7:500 i den nederlandske sivilloven og avtaler for persontransport;
5. Tjenesteavtaler for levering av overnatting, hvis avtalen gir en bestemt dato eller periode for ytelse og annet enn for boligformål, varetransport, bilutleietjenester og catering;
6. Avtaler knyttet til fritidsaktiviteter, dersom avtalen gir en bestemt dato eller periode for gjennomføringen;
7. Produkter produsert i henhold til forbrukerspesifikasjoner, som ikke er prefabrikkerte og som er produsert på grunnlag av et individuelt valg eller avgjørelse fra forbrukeren, eller som tydeligvis er beregnet på en bestemt person;
8. Produkter som ødelegges raskt eller har begrenset holdbarhet;
9. Forseglede produkter som ikke er egnet til å returneres av hensyn til helsevern eller hygiene og hvor forseglingen er brutt etter levering;
10. Produkter som er ugjenkallelig blandet med andre produkter etter levering på grunn av sin natur;
11. Alkoholholdige drikkevarer, hvis pris ble avtalt da avtalen ble inngått, men leveringen av disse kan bare finne sted etter 30 dager, og den faktiske verdien avhenger av svingninger i markedet som gründeren ikke har noen innflytelse over;
12. Forseglet lyd-, videoopptak og dataprogramvare, hvis forsegling er brutt etter levering;
13. Aviser, tidsskrifter eller magasiner, med unntak av abonnementer på disse;
14. Levering av digitalt innhold annet enn på et håndgripelig medium, men bare hvis:
a. ytelsen har begynt med uttrykkelig forhåndssamtykke fra forbrukeren; og
b. forbrukeren har opplyst at han dermed mister angreretten.

Artikkel 11 – Prisen
1. I den gyldighetsperioden som er angitt i tilbudet vil prisene på produktene og/eller tjenestene som tilbys ikke økes, med unntak av prisendringer som følge av endringer i merverdiavgiftssatser.
2. Entreprenøren kan i motsetning til forrige ledd tilby produkter eller tjenester hvis priser er gjenstand for svingninger i finansmarkedet og som næringsdrivende ikke har innflytelse over, med variable priser. Denne avhengigheten av svingninger og at eventuelle oppgitte priser er målpriser er oppgitt i tilbudet.
3. Prisøkninger innen 3 måneder etter avtaleinngåelse er kun tillatt dersom de er et resultat av lovbestemmelser eller bestemmelser.
4. Prisøkninger fra 3 måneder etter avtaleinngåelse er kun tillatt dersom næringsdrivende har fastsatt dette og:
a. de er et resultat av lovbestemmelser eller bestemmelser; eller
b. forbrukeren har myndighet til å si opp avtalen med virkning fra den dagen prisøkningen trer i kraft.
5. Prisene oppgitt i tilbudet av produkter eller tjenester inkluderer mva.

Artikkel 12 – Overholdelse av avtalen og ekstra garanti
1. Entreprenøren garanterer at produktene og/eller tjenestene er i samsvar med avtalen, spesifikasjonene angitt i tilbudet, rimelige krav til forsvarlighet og/eller brukervennlighet og de juridiske kravene som eksisterer på datoen for inngåelsen av avtalen. /eller offentlige forskrifter. Dersom det er avtalt, garanterer gründeren også at produktet er egnet til annet enn vanlig bruk.
2. En tilleggsgaranti gitt av gründeren, hans leverandør, produsent eller importør begrenser aldri de juridiske rettighetene og krav som forbrukeren kan gjøre gjeldende overfor gründeren på grunnlag av avtalen dersom gründeren har unnlatt å oppfylle sin del av avtalen.
3. En tilleggsgaranti menes å bety enhver forpliktelse fra entreprenøren, hans leverandør, importør eller produsent der han overdrar visse rettigheter eller krav til forbrukeren som går utover det han er juridisk forpliktet til å gjøre i tilfelle han har unnlatt å oppfylle sin del av kontrakten avtalen.

Artikkel 13 – Levering og ytelse
1. Entreprenøren vil utvise størst mulig forsiktighet ved mottak og utførelse av bestillinger på produkter og ved vurdering av søknader om levering av tjenester.
2. Leveringsstedet er adressen som forbrukeren har gjort kjent for gründeren.
3. Med behørig overholdelse av det som er angitt i artikkel 4 i disse generelle vilkårene, vil gründeren utføre aksepterte bestillinger raskt, men senest innen 30 dager, med mindre en annen leveringsperiode er avtalt. Dersom leveringen blir forsinket, eller dersom en bestilling ikke eller bare delvis kan utføres, vil forbrukeren få beskjed om dette senest 30 dager etter at han har lagt inn bestillingen. Forbrukeren har i så fall rett til å oppløse avtalen uten omkostninger og rett til eventuell erstatning.
4. Etter oppløsning i samsvar med forrige avsnitt, vil gründeren umiddelbart refundere beløpet som forbrukeren har betalt.
5. Risikoen for skade og/eller tap av produkter ligger hos gründeren frem til leveringstidspunktet til forbrukeren eller en representant som er utpekt på forhånd og gjort kjent for gründeren, med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

Artikkel 14 – Varighetstransaksjoner: varighet, kansellering og fornyelse
Kansellering:
1. Forbrukeren kan si opp en avtale som er inngått på ubestemt tid og som strekker seg til regelmessig levering av produkter (inkludert strøm) eller tjenester, til enhver tid med tilbørlig overholdelse av avtalte avbestillingsregler og en oppsigelsesfrist på nøytral. mer enn én måned.
2. Forbrukeren kan si opp en avtale som er inngått for en bestemt periode og som strekker seg til regelmessig levering av produkter (inkludert strøm) eller tjenester, når som helst mot utløpet av avtaleperioden, med overholdelse av avtalt avbestillingsregler og en oppsigelsesfrist på maksimalt en måned.
3. Forbrukeren kan bruke avtalene nevnt i de foregående ledd:
– kansellere når som helst og ikke være begrenset til kansellering på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode;
– kansellere minst på samme måte som de er inngått av ham;
– alltid si opp med samme oppsigelsesfrist som entreprenøren har fastsatt for seg selv.
Utvidelse:
4. En avtale som er inngått for en bestemt periode og som strekker seg til regelmessig levering av produkter (inkludert strøm) eller tjenester, kan ikke stilltiende forlenges eller fornyes for en bestemt periode.
5. I motsetning til foregående ledd kan avtale som er inngått for en bestemt periode og som strekker seg til regelmessig levering av dagsnyheter og ukeaviser og magasiner, stilltiende forlenges med en åremålsperiode på inntil tre måneder, dersom forbrukeren har forlenget denne kan si opp avtalen ved utløpet av forlengelsen med en oppsigelsesfrist på ikke mer enn én måned.
6. En avtale som er inngått for en bestemt periode og som strekker seg til regelmessig levering av produkter eller tjenester kan bare stilltiende forlenges på ubestemt tid dersom forbrukeren til enhver tid kan si opp med en oppsigelsesfrist på høyst én måned. Oppsigelsesfristen er maksimalt tre måneder dersom avtalen strekker seg til ordinær, men mindre enn én gang i måneden, levering av dags-, nyhets- og ukeaviser og magasiner.
7. En avtale med begrenset varighet om regelmessig levering av dags-, nyhets- og ukeaviser og magasiner (prøve- eller introduksjonsabonnement) videreføres ikke stilltiende og opphører automatisk etter prøve- eller introduksjonsperioden.
Varighet: 8. Dersom en avtale har en varighet på mer enn ett år, kan forbrukeren si opp avtalen når som helst etter ett år med en oppsigelsesfrist på høyst én måned, med mindre rimelighet og rimelighet motsetter seg oppsigelse før utløpet av den avtalte perioden.

Artikkel 15 – Betaling
1. Med mindre annet er fastsatt i avtalen eller tilleggsbetingelsene, skal beløpene forbrukeren skylder betales innen 14 dager etter angrefristens begynnelse, eller i mangel av angrefrist innen 14 dager etter avsluttet angrerett. kontrakt.avtale. Ved avtale om å yte en tjeneste starter denne fristen dagen etter at forbrukeren har mottatt bekreftelse på avtalen.
2. Ved salg av produkter til forbrukere kan forbrukeren aldri forpliktes til å betale mer enn 50 % på forskudd i de generelle vilkårene. Når det er fastsatt forskuddsbetaling, kan forbrukeren ikke gjøre noen rettigheter gjeldende med hensyn til utførelse av den aktuelle ordren eller tjenesten(e) før den fastsatte forskuddsbetalingen er utført.
3. Forbrukeren er forpliktet til umiddelbart å rapportere unøyaktigheter i betalingsopplysningene som er gitt eller oppgitt til gründeren.
4. Hvis forbrukeren ikke oppfyller sine betalingsforpliktelser i tide, etter at han har blitt informert av gründeren om forsinket betaling og gründeren har gitt forbrukeren en frist på 14 dager til fortsatt å oppfylle sine betalingsforpliktelser, dersom betaling ikke gjøres innen denne 14-dagers perioden, vil den lovbestemte renten forfalle på det fortsatt skyldige beløpet, og gründeren vil ha rett til å belaste de utenrettslige inkassokostnadene han pådrar seg. Disse innkrevingskostnadene utgjør maksimalt: 15 % på utestående beløp opp til € 2500; 10 % på neste € 2500,= og 5 % på neste € 5 000,= med et minimum på € 40,=. Entreprenøren kan avvike fra oppgitte beløp og prosenter til fordel for forbrukeren.

Artikkel 16 – Klagebehandling
1. Entreprenøren har en tilstrekkelig publisert klageprosedyre og behandler klagen i samsvar med denne klageprosedyren.
2. Klager på gjennomføringen av avtalen må sendes fullstendig og tydelig beskrevet til gründeren innen rimelig tid etter at forbrukeren har oppdaget manglene.
3. Klager som sendes inn til gründeren vil bli besvart innen en periode på 14 dager fra datoen for mottak. Dersom en klage krever en påregnelig lengre behandlingstid, vil gründeren svare innen fristen på 14 dager med et varsel om mottak og en indikasjon på når forbrukeren kan forvente et mer detaljert svar.
4. Forbrukeren må gi gründeren minst 4 uker på seg til å løse klagen i gjensidig samråd. Etter denne perioden oppstår det en tvist som er gjenstand for tvisteløsningsprosedyren.

Artikkel 17 – Tvister
1. Kun nederlandsk lov gjelder for avtaler mellom gründeren og forbrukeren som disse generelle vilkårene og betingelsene gjelder for.

Artikkel 18 – Ytterligere eller avvikende bestemmelser
Ytterligere eller avvikende bestemmelser fra disse generelle vilkårene må ikke være til ugunst for forbrukeren og skal registreres skriftlig eller på en slik måte at de kan lagres av forbrukeren på en tilgjengelig måte på en holdbar databærer.

Trinn 1/2

Grunnleggende data trailer

Skriv inn de grunnleggende opplysningene om traileren her.

Trinn 2/2

Be om et tilbud

I dette skjemaet kan du spesifisere alle dine krav til tilhengeren.

    Søknad mottatt!

    Vi har mottatt søknaden. Vi vil kontakte deg så snart som mulig. Har du spørsmål i mellomtiden? Du kan alltid Kontakt kommunisere med oss