Al onze trailers zijn extra sterk door toepassing van hoogsterktestaal
Al onze trailers zijn voorzien van een zinklaag
Al onze trailers zijn zeer compleet uitgevoerd

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Sterk Trailers
Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Sterk trailers B.V. doet, op alle overeenkomsten die zij sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
1.2 Sterk trailers B.V. wordt aangeduid onder haar handelsnaam ‘Sterk Trailers’.
1.3 De wederpartij wordt aangeduid als ‘opdrachtgever’ of ‘ koper’.
1.4 Algemene (inkoop-) voorwaarden van opdrachtgever gelden niet en wordenvan de hand gewezen.
1.5 Alleen bij het handelsregister ingeschreven bestuurders van Sterk Trailers B.V. zijn bevoegd bindende afspraken te maken over prijzen, specificaties en levertijden.

Artikel 2: Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend
2.2 Als opdrachtgever aan Sterk Trailers gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag Sterk Trailers uitgaan van de juistheid hiervan en zal zij haar aanbieding hierop baseren.
2.3 De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af Sterk Trailers.
2.4 De prijzen zijn exclusief omzetbelasting, transportkosten en emballagekosten.

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom
3.1 Tenzij anders is overeengekomen, behoudt Sterk Trailers de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door haar gedane schriftelijke aanbiedingen, aanbiedingen per E-mail, verstrekte ontwerpen, schetsen en technische tekeningen.
3.2 De rechten op de in lid 3.1 genoemde gegevens blijven eigendom van Sterk Trailers ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht.
3.3 De in Lid 3.1 genoemde gegevens mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sterk Trailers niet gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond worden.
Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan Sterk Trailers een boete verschuldigd van Euro 25.000. per overtreding. Deze boete kan bovenop schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. Het boetebedrag is onmiddellijk door Sterk Trailers opeisbaar.

Artikel 4: Adviezen, ontwerpen en materialen
4.1 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van Sterk Trailers krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.
4.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen en berekeningen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven materialen.
4.3 Opdrachtgever vrijwaart Sterk Trailers voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, monsters, modellen en dergelijke.

Artikel 5: Levertijd
5.1 De levertijd wordt door Sterk Trailers altijd bij benadering vastgesteld.
5.2 Bij de inschatting van de levertijd gaat Sterk Trailers er van uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.
5.3 De levertijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve tekeningen enz. in het bezit zijn van Sterk Trailers, de eventueel overeengekomen (aan)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
5.4 a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke Sterk Trailers bekend waren toen zij de levertijd inschatte, kan Sterk Trailers de levertijd verlengen met de tijd die nodig is om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van Sterk Trailers kunnen worden ingepast, zullen deze worden afgerond zodra zijn planning dit toelaat.
5.4b. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd verlengd met de tijd die nodig is om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van Sterk Trailers kan worden ingepast zullen de werkzaamheden worden afgerond zodra de planning dit toelaat.
5.4c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door Sterk Trailers wordt de levertijd verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van Sterk Trailers kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden afgerond zodra de planning dit toelaat.
5.4 d. Als er sprake is van ‘onwerkbaar weer’ wordt de levertijd verlengd met de daardoor ontstane stagnatietijd.
5.5 Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 6: Risico-overgang
6.1 Bij koop vindt levering plaats vanaf de vestigingslocatie van Sterk Trailers
Het risico van de zaak gaat over op het moment dat Sterk Trailers dezeter beschikking stelt aan koper.
6.2 Ongeacht het bepaalde in lid 6.1 kunnen opdrachtgever en Sterk Trailers overeenkomen dat Sterk Trailers voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.
6.3 Ook in geval verkoper de verkochte zaak installeert en/of monteert gaat het risico van de zaak over op het moment dat Sterk Trailers de zaken ter beschikking stelt aan koper in het bedrijfspand van Sterk Trailers of op een andere overeengekomen plaats.
6.4 Als bij koop sprake is van inruil en koper in afwachting van aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij koper tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van Sterk Trailers.

Artikel 7: Prijswijziging
7.1 Na de datum waarop de overeenkomst is gesloten mag een stijging in de prijsbepalende factoren worden doorberekend aan opdrachtgever.
7.2 Indien er door tussentijdse wetswijzigingen door Sterk Trailers extra kosten moeten worden gemaakt om een voertuig op de weg toe te kunnen laten, mogen deze meerkosten aan de opdrachtgever doorberekend worden.
Betaling van deze prijsverhogingen zoals genoemd in lid 7.1 en 7.2 vindt plaats tegelijk met betaling van de hoofdsom of de laatste termijn.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht
8.1 Sterk Trailers heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of te annuleren, als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, (tijdelijk) verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
8.2 Onder omstandigheden die niet door Sterk Trailers te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan:
– De omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van Sterk Trailers niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen.
– Weersomstandigheden, aardbevingen
– Brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan materialen.
– Wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen
– Import- of handelsbeperkingen.

Artikel 9: Wijzigingen in het werk
9.1 Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:
9.1a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp
9.1 b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid
9.2 Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht.
Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 10: Oplevering van het werk
10.1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
10.1 a. Opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd.
10.1 b. Het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen.
Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd.
10.1 c. Sterk Trailers schriftelijk, dan wel per e-mail aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen 3 werkdagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd.
10.1 d. Opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
10.2 Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan Sterk Trailers.
10.3 Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan zal hij Sterk Trailers in de gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
11.1 Sterk Trailers is aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Sterk Trailers toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen Sterk Trailers verzekerd is.
11.2 Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
11.2a. Bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst.
11.2b. Opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het aangenomen werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.
11.2 c. Schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen
11.3 Opdrachtgever vrijwaart Sterk Trailers voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Sterk Trailers geleverde producten en/of materialen.

Artikel 12: Garantie
12.1 Sterk Trailers staat voor een periode van twaalf maanden na levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie. Indien een langere periode dan de in lid 12.1 genoemde periode wordt overeengekomen, is deze langere garantieperiode uitsluitend van toepassing op de constructie van het chassis.
12.2 Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering van een zaak dan staat Sterk Trailers gedurende de in lid 12.1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid
van de geleverde zaak. Als de opdrachtgever van mening is dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet de zaak franco aan Sterk Trailers worden terug gezonden.
12.3 In geval de in lid 12.1 genoemde zaak een voertuig betreft, dient de opdrachtgever het betreffende voertuig op een door Sterk Trailers aangewezen locatie aan te bieden voor inspectie. Indien de opdrachtgever het voertuig elders aanbiedt, is Sterk Trailers niet verplicht de daaruit voortvloeiende kosten te vergoeden.
12.4 Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit de installatie en/of montage van een geleverde zaak op of aan een voertuig, dan staat Sterk Trailers voor 3 maanden in voor de deugdelijkheid van de installatie en/of montage. Als de opdrachtgever van mening is dat de levering niet deugdelijk is geweest, dient de opdrachtgever het betreffende voertuig op een door Sterk Trailers aangewezen locatie aan te bieden voor inspectie. Indien de opdrachtgever het voertuig elders aanbiedt, is Sterk Trailers niet verplicht de daaruit voortvloeiende kosten te vergoeden.
12.5 Wanneer de opdrachtgever in een voorkomende situatie zoals vermeld in lid 12.2, 12.3, of 12.4 door Sterk Trailers in het gelijk is gesteld zal Sterk Trailers de keuze maken of zij:
• de zaak herstelt
• de zaak vervangt
• de opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur
12.6 Opdrachtgever moet Sterk Trailers in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren.
12.7 Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Sterk Trailers heeft voldaan.
12.8 a Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van:
• normale slijtage
• onoordeelkundig gebruik
• niet of onjuist uitgevoerd onderhoud
• installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden
12.8b. Geen garantie wordt gegeven voor geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering.

Artikel 13: Reclamaties
Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen 7 werkdagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken
schriftelijk bij Sterk Trailers heeft gereclameerd.

Artikel 14: Niet afgenomen zaken
Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking staan van opdrachtgever. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen. Sterk Trailers mag altijd gebruik makenvan de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.

Artikel 15: Betaling
15.1 Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging of op een door Sterk Trailers aangewezen rekening.
15.2 Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:
15.2a. bij balieverkoop contant
15.2b. als termijnbetaling is overeengekomen:
• 30% van de totale prijs bij opdracht

• 70% uiterlijk 3 werkdagen voor verwachte levering
15.2 c. in alle overige gevallen binnen 14 dagen na factuurdatum.
15.3 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op verzoek van Sterk Trailers een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Sterk Trailers heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.
15.4 Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op Sterk Trailers te verrekenen is uitgesloten.
15.5 De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
15.5a. een betalingstermijn is overschreden;
15.5b. opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
15.5c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
15.5d. de opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
15.5 e. de opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
15.6 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever direct rente aan Sterk Trailers verschuldigd.
Deze rente bedraagt 1% per maand, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.
15.7 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan Sterk Trailers alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van Euro 250. De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:

• over de eerste Euro 6.000 15%
• over het meerdere tot Euro15.000 10%
• over het meerdere tot Euro 60.000 8%
• over het meerdere vanaf Euro 60.000 5%
Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt, zijnde werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.
15.8 Als Sterk Trailers in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 16: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
16.1 Na levering blijft Sterk Trailers eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:
16.1a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten;
16.1 b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;
16.1 c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.
16.2 Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud
rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
16.3 Nadat Sterk Trailers zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terug halen. Opdrachtgever staat Sterk Trailers toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

Artikel 17: Ontbinding
Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden en opdrachtnemer hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden ontbonden. Sterk Trailers heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten, met een minimum van 35% van de aanneemsom.

Artikel 18: Toepasselijk recht en forumkeuze
18.1 Het Nederlands recht is van toepassing.
18.2 Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
18.3 Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Sterk Trailers neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Sterk Trailers mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

Stap 1/2

Basisgegevens trailer

Vul hier de basisgegevens in van de trailer.

Stap 2/2

Offerte aanvragen

In dit formulier kun je alle wensen voor je trailer aangeven.

    Aanvraag ontvangen!

    Wij hebben de aanvraag ontvangen. Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met je opnemen. Heb je in de tussentijd nog vragen? Je kunt altijd Contact met ons opnemen